Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Get Help

Làm Thế Nào Để Được Giúp Đỡ?

Đáp Ứng của NJP đối với Vi-rút Corona

NJP cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các gia đình và cá nhân thu nhập thấp đủ điều kiện đang cần trợ giúp với các vấn đề pháp lý dân sự (phi hình sự) trong tiểu bang Washington.

Gọi Chúng Tôi

Quý Vị Đang Đương Đầu Với Việc Bị Trục Xuất? Gọi đến số 1-855-657-8387

Quý Vị Đang Đương Đầu Với Việc Bị Tịch Thu Nhà? Gọi đến số 1-800-606-4819

Quý vị đang đương đầu với một vấn đề pháp lý tại Quận King (ngoài Việc Bị Trục Xuất hoặc Bị Tịch Thu Nhà)? Gọi  đến số 2-1-1. 2 1 1 phục vụ các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị đến một nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Quý vị đang đương đầu với một vấn đề pháp lý bên ngoài Quận King (ngoài Việc Bị Trục Xuất hoặc Bị Tịch Thu Nhà)? Gọi cho Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-201-1014, phục vụ các ngày trong tuần từ 9 giờ 15 sáng đến 12 giờ 15 chiều.

Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) có vấn đề pháp lý bên ngoài Quận King cũng có thể gọi cho CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111

Người điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể gọi đến bất kỳ số nào trong những số điện thoại trên bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp mà họ lựa chọn.

2 1 1 và CLEAR sẽ cung cấp thông dịch viên.

Đăng Ký Trực Tuyến

Quý vị có thể bắt đầu quy trình đăng ký trợ giúp pháp lý thông qua CLEAR*Online. Quý vị sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tài chính và vấn đề pháp lý của mình.

Nếu quý vị có đủ điều kiện và gặp vấn đề về trục xuất, nợ nần, trợ cấp chính phủ hoặc giáo dục đặc biệt, NJP sẽ gọi cho quý vị hoặc quý vị có thể được giới thiệu đến một tổ chức trợ giúp pháp lý khác có thể giúp quý vị.

Nếu quý vị có vấn đề pháp lý nào khác, thì quý vị sẽ được hướng dẫn gọi đến Đường Dây Nóng CLEAR hoặc một chương trình trợ giúp pháp lý khác để hoàn thành quá trình tiếp nhận. Việc điền đơn đăng ký trực tuyến sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp nhận khi quý vị gọi cho CLEAR. (1-888-201-1014)

Thông Tin Pháp Lý

Washington LawHelp là một thư viện chứa các bài viết “hiểu quyền của quý vị”, video, các đơn tòa và các gói hướng dẫn tự làm miễn phí bao quát nhiều vấn đề pháp lý phổ biến như luật gia đình, nhà ở, phúc lợi công cộng và vấn đề tiền bạc/nợ nần.

Trang web này cũng bao gồm một danh mục các chương trình trợ giúp pháp lý trong tiểu bang Washington. Đây là một nơi tốt để bắt đầu nghiên cứu về vấn đề pháp lý của quý vị.