Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Làm Thế Nào Để Được Giúp Đỡ?

Đáp Ứng của NJP đối với Vi-rút Corona

NJP cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các gia đình và cá nhân thu nhập thấp đủ điều kiện đang cần trợ giúp với các vấn đề pháp lý dân sự (phi hình sự) trong tiểu bang Washington.

Gọi Chúng Tôi

Ở ngoài Quận King, hãy gọi Đường Dây Nóng CLEAR theo số 1-888-201-1014 các ngày trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa.

Ở Quận King hãy gọi 2-1-1. 2-1-1 trực các ngày trong tuần từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều. 2-1-1 sẽ xác định và giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp hỗ trợ pháp lý phù hợp.

Người cao tuổi (60 tuổi trở lên) cũng có thể gọi CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111 (toàn tiểu bang)

Đang đối mặt với việc bị Tịch Thu Nhà? Hãy gọi 1-800-606-4819

Người gọi bị khiếm thính, khó nghe hoặc suy giảm ngôn ngữ có thể gọi cho CLEAR hoặc 211 (hoặc số miễn phí 1-877-211-9274) bằng dịch vụ tiếp âm tự chọn.

2-1-1 và CLEAR sẽ cung cấp thông dịch viên.

Đăng Ký Trực Tuyến

Quý vị cũng có thể bắt đầu quá trình đăng ký nhận trợ giúp pháp lý trực tuyến qua CLEAR*Online. Quý vị sẽ trả lời các câu hỏi về tài chính và vấn đề pháp lý của mình. Nếu như quý vị có vẻ đủ điều kiện nhận trợ giúp pháp lý, quý vị sẽ được giới thiệu cho một chương trình trợ giúp pháp lý cho bước tiếp theo.

Nếu quý vị cần trợ giúp với vấn đề tiêu dùng (bao gồm thu nợ, gian lận người tiêu dùng) nhà ở, hoặc phúc lợi chính phủ, NJP sẽ gọi cho quý vị sau khi quý vị hoàn thành việc đăng ký trực tuyến.

Nếu quý vị có vấn đề pháp lý khác, quý vị sẽ được hướng dẫn gọi cho Đường Dây Nóng CLEAR hoặc một chương trình trợ giúp pháp lý khác để hoàn thành quá trình tiếp nhận. Nếu không có chương trình trợ giúp pháp lý nào có thể giúp quý vị, trang web sẽ cung cấp các liên kết đến thông tin pháp lý mà có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề.

Thông Tin Pháp Lý

Washington LawHelp là một thư viện chứa các bài viết “hiểu quyền của quý vị”, video, các đơn tòa và các gói hướng dẫn tự làm miễn phí bao quát nhiều vấn đề pháp lý phổ biến như luật gia đình, nhà ở, phúc lợi công cộng và vấn đề tiền bạc/nợ nần.

Trang web này cũng bao gồm một danh mục các chương trình trợ giúp pháp lý trong tiểu bang Washington. Đây là một nơi tốt để bắt đầu nghiên cứu về vấn đề pháp lý của quý vị.