Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Get Help

Kumuha ng Tulong na Pambatas

Pagtugon ng NJP sa Coronavirus

Ang NJP ay nagkakaloob ng legal na tulong sa mga karapat-dapat na pamilya at indibidwal na may mababang kita na nangangailangan ng tulong sa mga sibil (hindi kriminal) na legal na problema sa estado ng Washington.

Tumawag sa Amin

Nahaharap sa Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387.

Haharap sa Pagkaremata? Tumawag sa 1-800-606-4819.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa King County (maliban sa Pagpapatalsik o Foreclosure)? Tumawag sa 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) weekdays 8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang tagapagkaloob ng tulong na pambatas.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa labas ng King County (maliban sa Pagpapatalsik o Foreclosure)? Tawagan ang CLEAR Hotline at 1-888-201-1014 weekdays sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o magapply online.
 
Ang mga nakatatanda (edad 60 pataas) na may ligal na isyu sa labas ng King County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr at 1-888-387-7111.

Ang mga bingi, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita ay maaaring tumawag sa anuman sa mga numerong ito gamit ang relay service na iyong pinili.

CLEAR at 2-1-1 ay magbibigay ng mga interpreter.

Mag-apply Online

Maaari mo ring simulan ang proseso ng aplikasyon para sa legal na tulong online sa pamamagitan ng CLEAR*Online. Sasagutin mo ang mga katanungan tungkol sa iyong pananalapi at legal na problema. Kung mukhang ikaw ay karapat-dapat para sa legal na tulong, ikaw ay ire-refer sa isang programa para sa legal na tulong para sa susunod na hakbang.

Kung kailangan mo ng tulong sa problema ng mamimili (kabilang ang pagkolekta ng utang, pandaraya sa mamimili), pabahay, o mga benepisyo sa gobyerno, tatawag sa iyo ang NJP pagkatapos mong makumpleto ang online na aplikasyon.

Kung ikaw ay may naiibang legal na problema, patatawagin ka sa CLEAR Hotline o iba pang programa sa legal na tulong para tapusin ang proseso ng intake. Kung walang programa para sa legal na tulong ang makakatulong sa iyo, ang site ay magkakaloob ng mga link sa legal na impormasyon na maaaring makatulong sa iyong malutas ang problema.

Legal na Impormasyon

Ang Washington LawHelp ay isang aklatan ng mga libreng artikulo, video, mga form sa korte para sa “alamin ang iyong mga karapatan” at mga paketeng do-it-yourself (gawin nang sarili) na saklaw ang maraming pangkaraniwang legal na isyu gaya ng batas para sa pamilya, mga problema sa pabahay, mga pampublikong benepisyo at mga pera/utang.

Kabilang din sa site na ito ang direktoryo ng mga programa para sa legal na tulong sa estado ng Washington. Isa itong mabuting lugar para simulan ang pananaliksik tungkol sa iyong legal na suliranin.