Get Legal Information

Visit Washington LawHelp for free legal publications and self-help packets.

Get Legal Help

Find out how to Get Legal Help and if you qualify for free legal aid.

Kumuha ng Tulong na Pambatas

  • Naninirahan ka ba sa County ng King? Tumawag sa 211

Ang 211 ay bukas Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng ika-8 ng umaga at ika-6 ng gabi. Mula sa isang binabayaran/pampubikong telepono, tumawag sa 1-800-621-4636. Ang 211 ay tutukoy at magrerekomenda sa iyo sa angkop na tagapagkaloob ng tulong na pambatas.

Kumuha ng Libreng Impormasyong Pambatas at mga Tagapagdulot ng Sariling Tulong

Mag-aplay sa pamamagitan ng telepono para sa Payo at Tulong ng Abugado

Mag-aplay online para sa Payo at Tulong ng Abugado

Washington LawHelp CLEAR Hotline Apply Online
Bisitahin ang Washington LawHelp upang malaman ang tungkol sa mga pangkaraniwang isyung pambatas. Tawagan ang CLEAR Hotline ng NJP sa 1-888-201-1014
(L-B Ika-9:15 ng umaga hanggang 12:15 ng gabi)
Mag-aplay online upang simulan ang proseso ang pagkuha ng impormasyon (Ingles lamang)

Mga Taong 60 at Mas Matanda:
Bilang karagdagan, ang mga nakatatandang 60 taong gulang o mas matanda ay maaaring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111, anuman ang kita o ang county kung saan sila naninirahan.

Haharap sa Pagkaremata? Tumawag sa 1-800-606-4819
 

 

Interpreters   American Sign Language

Ang mga tumatawag na bingi at may-kapansanan sa pandinig ay makatatawag sa 1-800-833-6384 o 711 upang maikunekta sa isang opereytor ng libreng paghahatid, na magkukunekta naman sa kanila sa 211 o CLEAR.

 

Ang 211 at CLEAR ay makikipagkomperensiya sa mga tagasalin ng wika kapag kailangan nang walang gastos ang tumatawag.