Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Get Help

Kumuha ng Tulong na Pambatas

Pagtugon ng NJP sa Coronavirus

Ang NJP ay nagkakaloob ng legal na tulong sa mga karapat-dapat na pamilya at indibidwal na may mababang kita na nangangailangan ng tulong sa mga sibil (hindi kriminal) na legal na problema sa estado ng Washington.

Tumawag sa Amin

Sa labas ng King County, tumawag sa CLEAR Hotline sa 1-888-201-1014 sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm.

Sa King County, tumawag sa 2-1-1. Ang 2-1-1 ay bukas sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am - 6:00 pm. Tutukuyin ng 2-1-1 at ire-refer ka sa naaangkop na tagapagkaloob ng legal na tulong.

Maaari ring tumawag ang mga nakakatanda (edad na 60 at pataas) sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111 (sa buong estado)

Maiilit (Foreclosure) ang Tirahan? Tumawag sa 1-800-606-4819

Ang mga tumatawag na hindi nakakarinig, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pananalita ay maaaring tumawag sa CLEAR o 2-1-1 (o libreng tawag 1-877-211-9274) gamit ang relay service na kanilang pipiliin.

Nagkakaloob ng mga tagasalin sa wika ang 211 at CLEAR.

Mag-apply Online

Maaari mo ring simulan ang proseso ng aplikasyon para sa legal na tulong online sa pamamagitan ng CLEAR*Online. Sasagutin mo ang mga katanungan tungkol sa iyong pananalapi at legal na problema. Kung mukhang ikaw ay karapat-dapat para sa legal na tulong, ikaw ay ire-refer sa isang programa para sa legal na tulong para sa susunod na hakbang.

Kung kailangan mo ng tulong sa problema ng mamimili (kabilang ang pagkolekta ng utang, pandaraya sa mamimili), pabahay, o mga benepisyo sa gobyerno, tatawag sa iyo ang NJP pagkatapos mong makumpleto ang online na aplikasyon.

Kung ikaw ay may naiibang legal na problema, patatawagin ka sa CLEAR Hotline o iba pang programa sa legal na tulong para tapusin ang proseso ng intake. Kung walang programa para sa legal na tulong ang makakatulong sa iyo, ang site ay magkakaloob ng mga link sa legal na impormasyon na maaaring makatulong sa iyong malutas ang problema.

Legal na Impormasyon

Ang Washington LawHelp ay isang aklatan ng mga libreng artikulo, video, mga form sa korte para sa “alamin ang iyong mga karapatan” at mga paketeng do-it-yourself (gawin nang sarili) na saklaw ang maraming pangkaraniwang legal na isyu gaya ng batas para sa pamilya, mga problema sa pabahay, mga pampublikong benepisyo at mga pera/utang.

Kabilang din sa site na ito ang direktoryo ng mga programa para sa legal na tulong sa estado ng Washington. Isa itong mabuting lugar para simulan ang pananaliksik tungkol sa iyong legal na suliranin.