Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Get Help

Caawimaad gargaar sharci

Kafalcelinta Fayraska Korona ee NJP

Northwest Justice Project waxay gargaar talo sharciga siisaa qoysaska ama qofkii dakhli yar, qabana dhibaato dhinaca sharciga madaniga (ma ku jirto dhinaca sharciga dambiyada) Washington state dhexdiisa.

Na soo wac

Soo Wajahida Ka Saarida Guriga? Wac 1-855-657-8387.

Maku haysataa dhibaatooyin la xiriira deyn ka qaadashada dadka aad deynta ku leedahay? Wac 1-800-606-4819.

Ma waajahaysaa Xaalad Sharci gudaha Degmada King (oon ahayn Guri ka saarid ama Hanti la wareegid)? Wac 2-1-1 (ama laynka bilaashka ah 1-877-211-9274) Arbacada 8:00 am - 6:00 pm. Waxay kuu gudbin doonaan bixiyaha kaalmada sharciga.

Ma waajahaysaa Xaalad Sharci meel ka baxsan Degmada King (oon ahayn Guri ka saarid ama Hanti la wareegid)? Wac Laynka caawimaada ee CLEAR Hotline 1-888-201-1014 maalmaha asbuuca inta u dhexeysa 9:15 am - 12:15 pm ama oonleen uga codso barta nwjustice.org/apply-online. 

Waayeelka (60 sano jir iyo kawayn) ee cilada sharci ka haysato banaanka Degmada King waxay sidoo kale wici karaan CLEAR*Sr ooy ka wacayaan 1-888-387-7111.

Dadka dhagaha la', dadka dhagaha culus ama hadalku dhibaayo waxay wici karaan mid kamid ah lambaradaan ayagoo adeegsanaaya adeegga dhagoolka ee dookhaaga.

CLEAR iyo 2-1-1 ayaa bixin doona turjumaano.

Arji ka qoro Online

Waxaad arjiga gargaarka sharciga ka bilaabi kartaa CLEAR*Online. Waa inaad ka jawaabtaa su'aalo la xiriira sidaad lacag u heysato iyo dhibaatada sharciga oo aad qabto. Hadey u muuqato inaad xaq u leedahay gargaarka oo aad shuruudaha ka soo baxdo, waxaa laguu diri waaxda gargaarka sharciga si eey talaabada dambe oo xigta kuula qabtaan.

Hadaad u baahan tahay gargaar dhinaca deeynta, shirkadaha deeynta soo celsha, guryaha, ama gargaarka dawlada oo guud, hay’ada NJP telefoon ayeey kuu soo diri markii aad qorato arjiga online.

Hadaad qabto dhibaato sharci oo kuwaan ka duwan, waxaa lagu fari inaad wacdo telefoonka CLEAR ama hay'ad kale oo dadweynaha ka caawisa dhinaca sharciga. Hadii hay'adaha gargaarka sharciga ku caawin karin, waxaad website kaan ka heli kartaa aqoon iyo qoraalo ku caawin kara si aad u xaliso dhibka sharci oo ku heysta.

Faahfaahin dhinaca sharciga

Washington LawHelp waxaa weeye maktabad lacag la'aan ah oo laga barto xuquuqda sharciga, waxaad ka heli kartaa video, warqadaha maxkamada, iyo waxyaalo kaa caawinaya hadaad rabto inaad naftaada u qabsato arrimo sharciga la xiriira. Sida; sharciga qoyska, guryaha, gargaarka dawlada siiso dadweynaha, iyo deeymaha ama lacagta dhibaato la xiriirta.

Website kaan waxaa ku qoran liiska ururo dadweynaha ka caawiya dhinaca sharciga iyo sida loola xiriiro. Waa meel fiican oo aad ka bilaabi karto si aad u daristo arrinta sharciga oo ku khuseysa.