Get Legal Information

Visit Washington LawHelp for free legal publications and self-help packets.

Get Legal Help

Find out how to Get Legal Help and if you qualify for free legal aid.

Làm Thế Nào Để Được Giúp Đỡ?

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

  • Quý vị có đang sống ở Quận King hay không? Hãy gọi điện thoại đến số 211

211 phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Từ điện thoại công cộng/trả phí, hãy gọi đến số điện thoại 1-800-621-4636. 211 sẽ nhận diện và giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thích hợp.

  • Tài nguyên trên toàn tiểu bang và pháp lý Trợ giúp pháp lý:

Nhận Thông Tin Pháp Lý Miễn Phí và Các Nguồn Hướng Dẫn

 Đăng ký qua điện thoại để được Luật Sư Tư Vấn & Hỗ Trợ

 Aplique por Internet para Consejo y Asistencia de un Abogado

Washington LawHelp

CLEAR Hotline

Apply Online

Truy cập Washington LawHelp để tìm hiểu về những vấn đề pháp lý phổ biến

Gọi điện thoại đến Đường Dây Nóng CLEAR của NJP tại số 1-888-201-1014
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:15 sáng đến 12:15 chiều)

Đăng ký trực tuyến để bắt đầu quá trình tiếp nhận (chỉ sử dụng tiếng Anh)

Đối với những người từ 60 tuổi trở lên:
Ngoài ra, những người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có thể gọi cho CLEAR*Sr tại số điện thoại 1-888-387-7111, bất kể họ có mức thu nhập bao nhiêu hoặc đang sinh sống ở quận nào.

Quý vị đang đối mặt với vấn đề tịch thu tài sản? Hãy gọi điện thoại đến số 1-800-606-4819
 

 

Interpreters   American Sign Language
Những người gọi bị điếc và khiếm thính có thể gọi điện thoại đến số 1-800-833-6384 hoặc 711 để được kết nối tới một nhân viên tổng đài tiếp âm miễn phí, và người đó sẽ kết nối họ với 211 hoặc CLEAR.

 

Khi cần thiết, 211 và CLEAR sẽ cung cấp cuộc gọi hội đàm với các thông dịch viên miễn phí cho người gọi.