Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Pagtugon ng NJP sa Coronavirus

Ang hangarin ng NJP ay panatilihin ang pinakamataas na posibleng antas ng mga serbisyo sa kliyente sa buong estado sa panahon ng emerhensiya sa coronavirus. Sinusubaybayan rin ng NJP at kalagayan upang matukoy ang anumang kinakailangang mga pagbabago upang pinakamahusay na makatugon sa mga pangangailangan ng mga kliyenteng dumaranas ng mga epekto ng emerhensiya sa coronavirus.

Ang kasalukuyang mga serbisyo at operasyon ng NJP ay ang mga sumusunod:

  1. CLEAR – Ang mga serbisyong hotline ay nagpapatuloy nang normal (kaparehong mga nakatakdang oras - mga pangkaraniwang araw sa pagitan ng 9:15 am at 12:15 pm). Habang sumusulong ang kalagayan, maglalagay kami ng mga pagbabago rito.

  2. Washington LawHelp ay patuloy na maglalagay ng mga pagsasapanahon at impormasyong pambatas (Tingnan ang: Pahina ng mga Tagatulong ng Washington LawHelp Coronavirus).

  3. Mga Opisina sa Larangan: Kaayon ng patnubay mula sa mga awtoridad ng pampublikong kalusugan na nauukol sa lumalaking epidemya ng coronavirus, ang mula kay Gobernador Inslee - at antas ng county – na mga utos at direktiba, ang NJP ay gagagawa ng mga susunod na hakbang:

Ang mga Opisina sa Larangan ng NJP ay lilipat sa malayuan (telecommuting) na mga serbisyo simula sa Lunes, Marso 16, 2020.

  • Ito ay nangangahulugang ang mga opisina ng NJP ay gagamit ng telepono o mga komunikasyon sa video tuwing magagawa – at ang mga opisina ay sarado sa publiko.

  • Ang mga opisina ay gagawa ng mga halinhinang pakikipag-ayos sa mga kasalukuyang kliyente tungkol sa mga parating na appointment at ibang mga nakatakdang pulong. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong kaso o pulong sa iyong tagapagtaguyod, mangyaring kontakin ang tagapagtaguyod na tumutulong sa iyo.

  • Ang mga walk-in/personal na pagtatanong at mga kasalukuyang kliyente na pupunta sa opisina nang walang mga appointment ay kailangang tumawag sa numerong nakalagay sa pinto.

  • Kung ikaw ay hindi isang kasalukuyang kliyente at kailangan mo ng tulong na pambatas,

mangyaring tumawag sa 2-1-1 sa King County

CLEAR Hotline: 1-888-201-1014 sa lahat ng ibang mga county

Ang NJP ay masusing sumusubaybay sa epekto ng virus sa mga kliyenteng komunidad upang matukoy ang ibang mga kinakailangang hakbang gaya ng angkop.

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng coronavirus (Tingnan ang: mga sintomas na kaugnay ng COVID-19), mangyaring manatili sa bahay at kontakin ang iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan.