Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Trợ Giúp Pháp Lý Dân Sự là Cứu Sinh trong Cuộc Khủng Hoảng vì COVID-19

Đại dịch này đã tạo ra nhiều nhu cầu pháp lý dân sự mới ở Washington. Các chương trình trợ giúp pháp lý sẵn sàng trợ giúp cho những người có thu nhập thấp và người lao động mất việc bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19. Hãy tìm nguồn lực miễn phí để giải quyết vấn đề pháp lý của quý vị.

Để biết thông tin chung và hỗ trợ:

 • Truy cập Hướng Dẫn để Biết Quyền của Quý Vị liên quan đến COVID-19 của Northwest Justice Project.
  Tìm thông tin cập nhật về những ảnh hưởng của đại dịch đến hệ thống tòa án, thanh toán nhà ở, trợ cấp công chúng, việc làm, bảo hiểm, nợ, các khoản nợ học, bảo vệ người tiêu dùng và v.v. Trang mạng trên WashingtonLawHelp.org, cung cấp thông tin và nguồn lực pháp lý về nhiều loại vấn đề pháp lý dân sự, các mẫu đơn và hướng dẫn về việc tự đại diện và thông tin giới thiệu về các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí trên toàn Washington.

 • Gọi đến đường dây nóng toàn tiểu bang CLEAR
  Tùy thuộc vào tính đủ điều kiện và loại vấn đề, quý vị có thể trao đổi trực tiếp với luật sư của Northwest Justice Project (NJP) để nhận tư vấn và hỗ trợ qua điện thoại, các dịch vụ giới hạn (chẳng hạn như đàm phán hoặc chuẩn bị tài liệu), và/hoặc giới thiệu đến văn phòng khu vực NJP hoặc luật sư trợ giúp pháp lý khác.

 • Ở ngoài Quận King, hãy gọi đến số điện thoại miễn phí 1-888-201-1014 (các ngày trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa) 
 • Ở trong Quận King, hãy gọi 2-1-1 để được giới thiệu đến các nhà cung cấp trợ giúp pháp lý thích hợp
 • Người cao tuổi (trên 60 tuổi) trên toàn bang cũng có thể gọi đến 1-888-387-7111

Để được trợ giúp về trợ cấp thất nghiệp hoặc nghỉ chăm sóc gia đình và nghỉ bệnh có trả lương:

 • Liên lạc Unemployment Law Project (ULP)
  Nếu quý vị bị từ chối trợ cấp, hoặc có thắc mắc về tính đủ điều kiện của mình do nghỉ việc, giảm giờ làm hoặc ốm đau, ULP có thể cung cấp tư vấn và đại diện miễn phí qua điện thoại bằng nhiều ngôn ngữ.

Đối với trợ giúp địa phương về nhà ở, bạo lực gia đình, nợ nần, chăm sóc người già và cựu chiến binh và v.v.:

 • Kết nối với chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí trong khu vực của quý vị.  
  Các luật sư tiếp tục tình nguyện cung cấp các dịch vụ của họ từ xa, các cuộc trao đổi, tư vấn và cố vấn miễn phí, và giới thiệu thông qua 16 chương trình trợ giúp pháp lý địa phương trên toàn tiểu bang. Xem danh sách Hội Đồng Trợ Giúp Miễn Phí Tiểu Bang Washington để biết khu vực dịch vụ và thông tin liên lạc, hoặc gọi đến CLEAR.

EJC, NJP and OCLA Logos