Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Ang Sibil na Legal na Tulong sa Lipunan ay ang Lifeline sa Krisis ng COVID-19

Ang pandaigdigang Epidemya ay lumikha ng maraming bagong sibil na legal na pangangailangan sa Washington. Ang mga programang legal aid (legal na tulong) ay hangang tulungan ang mga taong may mababang kita at nawalan ng trabahong manggagawang naapektuhan ng emerhensya sa pampublikong kalusugan na COVID-19. Hanapin ang mga libreng mapagkukunan ng impormasyon at suporta upang tugunan ang iyong legal na suliranin:

Para sa pangkalahatang impormasyon at tulong:

 • Pumunta sa Alamin ang Iyong mga Karapatan Gabay COVID-19 Northwest Justice Project ng 
  Para sa kasalukuyang impormasyon tungkol sa kung paano naaapektuhan ng pandaigdigang epidemya ang sistema ng korte, mga pagbabayad sa pabahay, pampublikong benepisyo, trabaho, insurance, utang, student loan, proteksyon sa mamimili, at marami pa. Ang page ay nasa WashingtonLawHelp.org, na nagkakaloob ng legal na impormasyon at mapagkukunan ng suporta sa maraming uri sibil na legal na priblema, form at mga tagubilin para sa pagrepresenta sa sarili, at impormasyong pang-referral tungkol sa mga libreng serbisyo sa legal na tulong sa buong Washington.
 • Tumawag sa CLEAR na pambuong-estadong hotline
  Depende sa pagiging karapat-dapat at uri ng problema, maaari kang direktang makipag-usap sa isang tagapagtaguyod sa Northwest Justice Project (NJP) upang tumanggap ng payo at tulong sa telepono, mga limitadong serbisyo (iyon ay, negosasyon o paghahanda ng dokumento), at/o referral sa isang panrehiyong tanggapan ng NJP o iba pang abogado sa legal na tulong.
  • Sa labas ng King County, tumawag sa 1-888-201-1014 nang libre (sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:15 a.m. at 12:15 p.m.)

  • Sa King County, tumawag sa 2-1-1 upang ma-refer sa naaangkop na tagapagkaloob ng legal na tulong

  • Ang mga Matatanda (edad na 60 taon at pataas) sa buong estado ay maaari ring tumawag sa 1-888-387-7111

Para sa tulong sa mga benepisyo sa unemployment (pagkawala ng trabaho) o paid family and medical leave (may bayad na pagliban sa trabaho dahil sa pamilya o sakit):

 • Makipag-ugnay sa Unemployment Law Project (ULP)
  Kung ikaw ay napagkaitan ng mga benepisyo, o may mga katanungan tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat dahil sa pagkakatanggal sa trabaho, o sakit, maaaring magkaloob ng libreng payo at representasyon ang ULP sa telepono at sa maraming wika.

Para sa lokal na tulong sa pabahay, karahasang pantahanan, utang, mga beterano at pangangalaga sa matatanda, at marami pa:

 • Makipag-ugnay sa programang pro bono (libre) sa iyong lugar.
  Ang mga abogado ay patuloy sa pagboboluntaryo ng kanilang mga serbisyo nang remote (habang nasa bahay), na nagbibigay ng mga libreng klinika, payo, ar mga referral sa pamamagitan ng 16 na programa sa legal na tulong sa buong estado. Tingnan ang Listanan ng Konseho ng Pro Bono (Libre) sa Washington para sa mga lugar na siniserbisyuhan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, o tumawag sa CLEAR.

EJC, NJP and OCLA Logos