Justice for all low-income people in Washington

Main Content

Gargaarka Sharciga Madaniga ah wuxuu u yahay Naf Noolayn Dhibaata Ba'an ee Cudurka COVID-19

Cudurkan safmarka ah wuxuu sababay baahiyo badan oo cusub oo loo qabo sharciga madaniga gudaha Washington. Barnaamijyada gargaarka sharciga waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan dadka daqliga yar iyo shaqaalaha barakacay ee uu saameeyay xaalada degdegga ah ee fayadhowrka caafimaadka cudurka COVID-19. Hel khayraad bilaash ah oo aad wax uga qabato arrimahaada sharciga:

Wixii macluumaad guud ah iyo caawimaad:

 • Aad Know Your Rights Guide to COVID-19 (Hagaha Oggoow Xuquuqahaada ee COVID-19) ee Mashruuca Cadaalada Waqooy-Bari  
  Raadi macluumaadka ugu danbeyay ee ku saabsan sida cudurka safmarka ah uu samayn ugu yeeshay nidaamka maxkamada, lacag bixinta guryaha, dheefaha dadweynaha, shaqada, ceeymiska, deenta, amaahda ardayda, ilaalada macmiilka, iyo waxkale oo badan. Bogga wuxuu ku jiraa WashingtonLawHelp.org, kaas oo bixinaya macluumaadka iyo khayraadka ku saabsan noocya badan oo ah dhibaatooyinka sharciga madaniga ah, noocyada iyo tilmaamaha is-matalidda, iyo macluumaadka gudbinta ee adeegyada sharciga bilaashka ah guud ahaan Washington.
 • Wac qadka taleefoonka tooska ah ee CLEAR ee guud ahaan gobalka
  Iyada oo ku saleysan xaq u yeelashada iyo nooca dhibaatada, waxaad si tooas ah ula hadli kartaa qareenka Northwest Justice Project (Mashruuca Cadaalada Waqooy-Bari) (NJP) si aad u hesho talo iyo caawin taleefoonka laga siiyo, adeegyada dhifta ah (tusaale, gorgortanka ama diyaarinta dukumiintiga), iyo/ama gudbinta xafiiska gobolka ee NJP ama qareenadda kale ee sharciga.
  • Wixi ka baxsan Degmada King, ka wac 1-888-201-1014 lacag la'aan (maalmaha shaqada inta u dhaxeysa 9:15 a.m. iyo 12:15 p.m.)
  • Gudaha Degmada King, wac 2-1-1 si laguugu gudbiyo bixiyaha gargaarka sharciga ee habboon
  • Dadka wawayn (60 jirka ama ka wayn) guud ahaan gobalka waxay wici karaan 1-888-387-7111

Si lagaaga caawiyo dheefaha shaqa la'aanta ama fasaxa qoyska ama caafimaadka ee lacagta leh:

Wixii ku saabsan kaalmada maxalli ah xagga guriyeynta, rabshadaha guryaha, deynta, halyeeyada iyo daryeelka waayeelka, iyo inbadan:

EJC, NJP and OCLA Logos